Romanized Tamil தமிழ் / Tamil Shaŋkarya
aadai ஆடை nōp
aadu ஆடு
aaga ஆக ozh
aandhai ஆந்தை kat-bru
aaNpaalukkuRiya ஆண்பாலுக்குரிய na-nē
aaRu (English: river) ஆறு chwan
aaRu (English: six) ஆறு e-ksē
achcham அச்சம் ē-foe
adi அடி ha-oe
aindhu ஐந்து pen-de
alagu அலகு toc-ka
alai அலை a-ræ
aLi அளி dwot
allathu அல்லது ē-lē
amaidhi அமைதி paz
ambu அம்பு flech
ambu eRi அம்பு எறி sha
aNil அணில் ba-bæ
aNNan அண்ணன் ta bi
anniyamaana அன்னியமான shakh
appadi அப்படி ja-dē
aRai அறை fe
arasan அரசன் fon
arippu அரிப்பு cu
aRivaatRal அறிவாற்றல் zen
arugil அருகில்
athirshtam அதிர்ட்டம் ōn
avan அவன் e
avarai அவரை fa
azhagiya அழகிய a-pæ
buddi புட்டி ēk-bæ
chaas சாஸ் ma-fa
edhirmaaRaagavE எதிர்மாறாகவே ve
edhu எது
eetti ஈட்டி ga-ra
eli எலி brō-læ
elumbu எலும்பு gōd
EmaatRu ஏமாற்று phe
En ஏன் la-ma
eninum (English: but) எனினும் am-ma
eninum (English: only) எனினும் no
enna என்ன wat
eNNu எண்ணு da
enRa nilaiyil என்ற நிலையில் a-gar
ERaththaazha ஏறத்தாழ ōm
eRi எறி pi
ERpu ஏற்பு nam
ethiril எதிரில் go-do
ethuvum illaatha எதுவும் இல்லாத a-den
ettu எட்டு ok-to
Ezhu ஏழு ep-ta
ezhuthu எழுது vo-la
gudhi குதி brur
idaivazhiyaaga இடைவழியாக goc
idaiyil இடையில் pod
idam இடம் tham
idiyOsai இடியோசை la-koe
iduppelumbu இடுப்பெலும்பு ra-bē
iduppu இடுப்பு pem
il (English: at) இல்
il (English: in) இல் ēn
ilai இலை ē-ti
indha இந்த
innungkooduthalaana இன்னுங்கூடுதலான ma-ya
iRagu இறகு tha-wa
iRaichchi இறைச்சி lu
iraNdu இரண்டு dyo
irudhayam இருதயம் ŋo
isaikkaruvi இசைக்கருவி trom-pe-ta
iyakkaththodakkam இயக்கத்தொடக்கம் mōv
jaadi ஜாடி zhu
kaaikaRi காய்கறி ko-o
kaakkai காக்கை wak
kaatRu காற்று er
kaatRu காற்று wa-ta
kadalneeradipaaRai கடல்நீரடிபாறை yas
kadaRkarai கடற்கரை træ
kadavuL கடவுள் Ne-ter
kadhavu கதவு bab
kai கை poe
kaLaippu களைப்பு e-ve-le
kambu கம்பு ō-me
kaN கண் ma-ta
kaNavan கணவன் a
kanavu கனவு sēn-kō
kangaaru கங்காரு kaŋ-gō-rō
karadi கரடி nē-ta
kasappaana கசப்பான kha
kathiravan கதிரவன் ōd
kaththi கத்தி
kattai kari கட்டை கரி ba-ga
katti கட்டி ag-boe
kazhudhaippuli கழுதைப்புலி e-bō
kazhugu கழுகு goe
kazhuththu கழுத்து vēz
kazhuvu கழுவு saa
kEL கேள் va
kiLai கிளை ni
kizhi கிழி ka
kOdaari கோடாரி
koL கொள் mi
koNduvaa கொண்டுவா voe
koodaaram கூடாரம்
kOppai கோப்பை jom
kOttai கோட்டை æ-bē
kOzhikkunju கோழிக்குஞ்சு tē-e
ku கு
kudal குடல் she-ō
kudhirai குதிரை pō-kō
kudi குடி aok
kulamarabu குலமரபு fē-laf
kural குரல் læn-chwæ
kuRikOL குறிகோள் ka-ra-nam
kuRukkaaga குறுக்காக kwa
kuruthi குருதி ra
kuttai குட்டை koshk
kuzhanthai (English: child) குழந்தை zer
kuzhanthai (English: baby) குழந்தை me
maadham மாதம் mes
maadhavidaai veLiyEtRu மாதவிடாய் வெளியேற்று lōŋ
maalai மாலை nakh
maaRaaga மாறாக la
maarbagam மார்பகம் a-hoe
maaRupaadu மாறுபாடு kem
magan மகன் bæ-ta
mai மை kha-lam
malai மலை san
manithan மனிதன் run
manjaL niRamaana மஞ்சள் நிறமான lak-na
marakkattai மரக்கட்டை kō-na
maram மரம் mo
marundhu மருந்து bakh-be
mathu மது mo-ga
matRum மற்றும் to
mazhai மழை pa-ra
meen மீன் toek
mEgam மேகம் baz
mEl மேல் bon
mElE மேலே ka-rē-ya
mERkai மேற்கை le
mERkoNdu மேற்கொண்டு kand-jē
mERku மேற்கு bar-ra
minvisiRi மின்விசிறி
moochchu vidu மூச்சு விடு woe
mookku மூக்கு nos
mooLai மூளை o-tak
moolai மூலை mbō
moondRu மூன்று trē-a
mOthiram மோதிரம் de-e
mozhi மொழி ba-sa
mozhipeyar மொழிபெயர் fen
mugam முகம் pēt
mugarndhu paar முகர்ந்து பார் mōp
muL முள் jē-ya
munbuRamaana முன்புறமான un
muNdappaguthi முண்டப்பகுதி tors
munnaal முன்னால் cēn
muRivusei முறிவுசெய் wa
mutRam முற்றம் dar
muttai முட்டை choe
muzhangaal முழங்கால் yēm-pō-la
naai நாய் kelb
naakku நாக்கு a-ra
naaL நாள் es
naan நான் men
naangu நாங்கு tes-se-ra
naattinam நாட்டினம் o-ma
nadu நடு thov
naduvil நடுவில் la-waŋ
nagaram நகரம் kart
nalla நல்ல bra
nambu நம்பு brēn
naNdu நண்டு ō-zē
nedugilum நெடுகிலும் lansht
neela niRamaana நீல நிறமான blō
neendhu நீந்து kō-ba-ra
neer நீர் wa-a-tar
nEram நேரம் dem
nEtRu நேற்று yam
nEyamuRu நேயமுறு oy
nil நில் a-ŋul
nilaa நிலா a-wōn
ninai நினை yoep
niRam நிறம் raŋ
niRu நிறு
nOi நோய் gēr
nOnbiru நோன்பிரு ŋæ
nuraiyeeral நுரையீரல் wa-ra
Odu ஓடு fēg
Oli ஒலி so-no
onbathu ஒன்பது ēn-nea
ondRu (English: one) ஒன்று e-na
ondRu (English: unit) ஒன்று me-ra
ootRu ஊற்று
oththiru ஒத்திரு
ottakachchivingi ஒட்டகச்சிவிங்கி yun
paadu பாடு
paal பால் ma-hwæ
paaluRavu பாலுறவு dcap
paambu பாம்பு dab
paangu பாங்கு ba-la
paar பார் sa
paaRai பாறை ē-pē
paattanaar பாட்டனார் ba-bō
paavam பாவம் æt-sha
pachcharisi பச்சரிசி khao
padukkai படுக்கை bæd
pai பை sek
pal பல் yak
pala பல bu
palli பல்லி a-pa
paLuvaana பளுவான
panith thivalai பனித் திவலை chō
paNNai பண்ணை he
parandhagandRa பரந்தகன்ற ve-ke
paRavai alagu பறவை அலகு ma-nō
pasi பசி a-koe
paththu பத்து de-ka
patRi பற்றி pra
pazham பழம் phal
pEn பேன் dod
peNNuRuppu பெண்ணுறுப்பு bwēn
pEran பேரன் hæ-ya-dæ
perithaLavil பெரிதளவில் ra-sa
periya பெரிய ta
perungkadal பெருங்கடல் a-li
pEsu பேசு so
peyar பெயர் na-ma
pidi பிடி ka-me
pidiththu izhu பிடித்து இழு ē
piLa பிள ya-pēc
pinpatRu பின்பற்று tok-kam
poo பூ
poruL பொருள் kef
pOrvai போர்வை yoe
pugai புகை ha-lē-na
pul புல் ca-nē
pulan புலன் wōm
pumi பூமி ter-ra
punithamaana புனிதமான gwē-goe-loe
puNpatta புண்பட்ட o-lo
puRaa புறா hoe-kē
puthiya புதிய ō-ē
puththakam புத்தகம் bōk
rakkun ரக்கூன் oe-koe
rotti ரொட்டி po
saambal சாம்பல் ē-vō
sachcharavidu சச்சரவிடு kwa-rul
samayam சமயம் dam-ma
sariyaaga சரியாக kæs
sariyaana சரியான thēk
sathupputhaazhnilam சதுப்புதாழ்நிலம் hal
sattam சட்டம் roem
savappetti சவப்பெட்டி ta-bōt
savaranjsei சவரஞ்செய் la-ba
sei செய் tōn
seithi செய்தி oe-la
selvamudaiya செல்வமுடைய sō-gē
senniRamaana செந்நிறமான wē-la
sErndha சேர்ந்த pa-tē
sERu சேறு malt
sevi செவி kan
silandhi சிலந்தி kad
singam சிந்கம் teu
siri சிரி yen
siRu neer சிறு நீர் hek
siRu padagu சிறு படகு jē-man
siRuththaippuli சிறுத்தைப்புலி pu
sondhamaana சொந்தமான ras
soodaana சூடான mo-toe
suNdeli சுண்டெலி dōs
suvai சுவை smak
thadippaana தடிப்பான pēm
thaguthi vaainthiru தகுதி வாய்ந்திரு ac
thalai தலை kap
thalai mudi தலை முடி
thalaivar தலைவர் hōk
thambi தம்பி at bi
thanthai தந்தை a-bō
thEdu தேடு mam
thee தீ tō-lē
theekkOzhi தீக்கோழி o-mo
theeyil vaattu தீயில் வாட்டு bak
thEi தேய் zoe
theru தெரு ō-ram
thiNivu திணிவு mas-sa
thiRa திற yat
thirudu திருடு va-ka
thodangu தொடங்கு sō-rō
thodu தொடு pa
thOL தோள் o-va
thOnRu (English: appear) தோன்று wa-rē
thOnRu (English: arise) தோன்று ō-ma
thoodhar தூதர் ra-sōl
thoppi தொப்பி hat
thoppuL தொப்புள் pō-sa
thOzhan தோழன் o-ta
thudaippam துடைப்பம் chaŋ
thuLai துளை ba-da
thummu தும்மு hak-tēs
thuNai துணி e-ta
thuppu துப்பு a-pal
thuppuravaana துப்புரவான mar-zōt
thuruvam துருவம் soe
udal உடல் ko
udalin thOl உடலின் தோல் baŋ
udan உடன் ken
udhadu உதடு dok
udhai உதை taŋ-ga
udhavu உதவு ka-la
ulagam உலகம் dō-ña
uLLangi உள்ளங்கி pa-ka
uN உண் dya
uNdupaNNu உண்டுபண்ணு ma
uNmai உண்மை bōn-do
uNNi உண்ணி aj
uppu உப்பு de-bē
utRuppaar உற்றுப்பார் ro
uyaramaana உயரமான
uyir உயிர் o-la
vaa வா ya
vaai வாய் sē-mē
vaanam வானம் ō-ra-nos
vaangu வாங்கு goe-ra
vaaNigam வாணிகம் shaŋ
vaattu வாத்து u
vaattu வாட்டு o
vaazhaipazham வாழைபழம் ba-na
vadakku வடக்கு zu-gar
vadu வடு pa-lē
valai வலை ē-dæ
valappakkamaana வலப்பக்கமான ma-ra
valimai வலிமை moc
varaiyilum வரையிலும் thēl
vayiRu (English: belly) வயிறு o-gul
vayiRu (English: stomach) வயிறு an
vazhi வழி da-rē
vazhipadu வழிபடு khya
veedu வீடு ka-sa
veesiyadi வீசியடி za
veettu koorai வீட்டு கூரை cat
vElai வேலை kar-ya
vEli adaippu வேலி அடைப்பு a-ga
veLichcham வெளிச்சம் ben
veLLam வெள்ளம் ba
veNmai வெண்மை sak
vEr வேர் ha-pē
veRumaiyaana வெறுமையான phēn
vEttaiyaadu வேட்டையாடு pē-hum
vettu (English: chop) வெட்டு cap
vettu (English: cut) வெட்டு be
vidhai விதை ō-se
vilai விலை kost
viLaiyaadu விளையாடு bre
vilangu விலங்கு phō-kha
viNmeen விண்மீன் soe-sa
viraivaana விரைவான lef
viral விரல் kō-ba
viral nagam விரல் நகம் o-ña-la
viruppam koL விருப்பம் கொள் ra-ta
viyarvai வியர்வை wep
vizhippoottal விழிப்பூட்டல் boe-ka
www.000webhost.com