Hanyu Pinyin 中文 / Chinese Shaŋkarya
ài oy
ok-to
báisè de 白色的 sak
bāngzhù 帮助 ka-la
bào pu
bāokuò 包括 pa-tē
bàoxìnzhě 报信者 ra-sōl
běi zu-gar
bēizi 杯子 jom
le
bìhŭ 壁虎 a-pa
bìng gēr
bízi 鼻子 nos
bōlàng 波浪 a-ræ
bózi 脖子 vēz
e-ta
bùluò 部落 fē-laf
zoe
cài ko-o
căo ca-nē
cháng she-ō
chàng
chángjĭnglù 长颈鹿 yun
chī dya
chítáng 池塘 koshk
chuáng bæd
chuānguò 穿过 goc
chùmō 触摸 pa
chūxiàn 出现 wa-rē, ō-ma
jē-ya
cĭwài 此外 kand-jē
ha-oe
dà de 大的 ta
dă pēntì 打喷嚏 hak-tēs
dàilái 带来 voe
dàishŭ 袋鼠 kaŋ-gō-rō
dàizi 袋子 sek
dăliè 打猎 pē-hum
dàn choe
dànshì 但是 am-ma
dānwèi 单位 me-ra
dào
dāo
de (English: possessive particle) ke
de (English: relative pronoun)
diăn toc-ka
dìdi 弟弟 at bi
dìfāng 地方 tham
dìqiú 地球 ter-ra
dòng ba-da
dòngwù 动物 phō-kha
dōngxī 东西 kef
dòu fa
o-gul
duìmiàn de 对面的 go-do
è 饿 a-koe
èr dyo
ĕr kan
érzi 儿子 bæ-ta
roem
fángzi 房子 ka-sa
fānyì 翻译 fen
fāshè 发射 sha
fāxiàn 发现 mam
fèi wa-ra
fēng wa-ta
fēngshàn 风扇
fùqīn 父亲 a-bō
fŭzi 斧子
găibiàn 改变 kem
gān 竿 soe
gānjìng de 干净的 mar-zōt
gănjué 感觉 wōm
gāo de 高的
be
gēge 哥哥 ta bi
gěi dwot
gēn tok-kam
gēn ha-pē
gèngduō de 更多的 ma-ya
gēzi 鸽子 hoe-kē
gōngzuò 工作 kar-ya
gŏu kelb
gōd
guā la-ba
guāi fe
guăizhàng 拐杖 ō-me
guāncái 棺材 ta-bōt
guāng ben
guānyú 关于 pra
guànzi 罐子 zhu
guó o-ma
guówáng 国王 fon
gŭpén 骨盆 ra-bē
hàipà 害怕 ē-foe
hăitān 海滩 træ
hàn wep
hăo de 好的 bra
chwan
aok
to
hé…yīqĭ 和…一起 ken
hěn ra-sa
héngguò 横过 kwa
hépíng 和平 paz
hóngsè de 红色的 wē-la
hóngshuĭ 洪水 ba
hòu de 厚的 pēm
huā
huángsè de 黄色的 lak-na
huànxióng 浣熊 oe-koe
huázi 划子 jē-man
huī ē-vō
huŏ tō-lē
huò ē-lē
hūxī 呼吸 woe
tē-e
jiàgé 价格 kost
jiàn flech
jiān o-va
jiānguŏ 坚果 æ-bē
jiāo yas
jiē ō-ram
jièzhĭ 戒指 de-e
jìn
jìnguăn 尽管 ve
jiŭ ēn-nea
kāi yat
kāishĭ 开始 sō-rō
kàn sa
kăn cap
kăo (English: bake) bak
kăo (English: roast) o
kōng de 空的 phēn
kōngqì 空气 er
kŏu sē-mē
kuài de 快的 lef
kuān pem
kuān de 宽的 ve-ke
lăba 喇叭 trom-pe-ta
lái ya
lánsè de 蓝色的 blō
léi la-koe
moc
lián kæs
liăn pēt
liègŏu 鬣狗 e-bō
lĭngxiù 领袖 hōk
liù e-ksē
chō
da-rē
pō-kō
măi goe-ra
máo ga-ra
máopí 毛皮 baŋ
māotóuyīng 猫头鹰 kat-bru
màozi 帽子 hat
mĕilì de 美丽的 a-pæ
méiyŏu rènhé dōngxī 没有任何东西 a-den
mén bab
mèng sēn-kō
khao
miànbāo 面包 po
míng na-ma
mòshuĭ 墨水 kha-lam
mùcái 木材 kō-na
mùdì 目的 ka-ra-nam
mùtàn 木炭 ba-ga
năi ma-hwæ
nánxìng de 男性的 na-nē
năo o-tak
názhe 拿着 ka-me
néng ac
malt
la
niào 尿 hek
niăo ma-nō
níngshì 凝视 ro
nóngchăng 农场 he
păo fēg
péngyou 朋友 o-ta
ya-pēc
piàn phe
píláo 疲劳 e-ve-le
píng ēk-bæ
pínghéng 平衡
pútaojiŭ 葡萄酒 mo-ga
pō-sa
ep-ta
qiánmian de 前面的 un
qídăo 祈祷 khya
qíguài de 奇怪的 shakh
qūgàn 躯干 tors
rè de 热的 mo-toe
rén run
rēng pi
ròu lu
rŭfáng 乳房 a-hoe
rúguŏ 如果 a-gar
sān trē-a
săo za
săozhōu 扫帚 chaŋ
shān san
Shàngdì 上帝 Ne-ter
shānghén 伤痕 pa-lē
shāngyè 商业 shaŋ
shānyáng 山羊
shé dab
shēng so-no
shēngmìng 生命 o-la
shēngyīn 声音 læn-chwæ
shénme 什么 wat
shénshèng de 神圣的 gwē-goe-loe
shēntĭ 身体 ko
shétóu 舌头 a-ra
shì soy
shì kart
shì nam
shí de-ka
shīdì 湿地 hal
shíjiān 时间 dem
shìjiè 世界 dō-ña
shítóu 石头 ē-pē
shīzi 狮子 teu
shīzi 虱子 dod
shŏu poe
shŏuzhăng 手掌 pa-ka
shŏuzhĭ 手指 kō-ba
shŭ da
shŭ dōs
shŭ brō-læ
shū bōk
shù mo
shuĭ wa-a-tar
shuĭguŏ 水果 phal
shuōhuà 说话 so
tes-se-ra
sīliè 撕裂 ka
sōngshŭ 松鼠 ba-bæ
sūnzi 孙子 hæ-ya-dæ
e
tàiyáng 太阳 ōd
tănzi 毯子 yoe
taŋ-ga
tiān es
tiān ō-ra-nos
tiào brur
tiáowèizhī 调味汁 ma-fa
tīng va
tòng de 痛的 o-lo
tōu va-ka
tóubù 头部 kap
tóufà 头发
tóunăo 头脑 zen
a-pal
tú'àn 图案 ba-la
tuō ē
tuóniăo 鸵鸟 o-mo
wán bre
wăng ē-dæ
wănshàng 晚上 nakh
wèi an
wéichăng 围场 a-ga
wèidào 味道 smak
wèile 为了 ozh
wèishénme 为什么 la-ma
wén mōp
men
pen-de
wūdĭng 屋顶 cat
wūjiăo 屋角 mbō
wūyā 乌鸦 wak
saa
西 bar-ra
xiăng yoep
xiàng
xiàng
xiāngjiāo 香蕉 ba-na
xiāngxìn 相信 brēn
xiào yen
xiăohái 小孩 zer
xiè ō-zē
xiě vo-la
xīgài 膝盖 yēmpōla
xīn de 新的 ō-ē
xīng soe-sa
xìngjiāo 性交 dcap
xíngjīng 行经 lōŋ
xĭngzhe de 醒着的 boe-ka
xìnxi 信息 oe-la
xīnzàng 心脏 ŋo
xióng nē-ta
xŭduō de 许多的 bu
xuè ra
u
yáchĭ 牙齿 yak
yán de-bē
yăn ma-ta
yān ha-lē-na
yăng cu
yáng a-li
yánsè 颜色 raŋ
yánzhe 沿着 lansht
yào bakh-be
yào ra-ta
ē-ti
e-na
yídòng 移动 mōv
yīfu 衣服 nōp
yīndào 阴道 bwēn
yīng goe
yíng
yīng'ér 婴儿 me
yŏu mi
yòubiān de 右边的 ma-ra
yŏukŭwèi de 有苦味的 kha
yŏuqián de 有钱的 sō-gē
yóuyŏng 游泳 kō-ba-ra
toek
pa-ra
yuànzi 院子 dar
yuè mes
yuèliàng 月亮 a-wōn
yŭmáo 羽毛 tha-wa
yún baz
yùnqì 运气 ōn
yŭyán 语言 ba-sa
zài
zài … lĭmiàn 在…里面 ēn
zài … qiánmian 在…前面 cēn
zài … shàng 在…上 bon
zài … zhī jiān 在…之间 la-waŋ
zài … zhī zhōng 在…之中 pod
zài … zhōuwéi 在…周围 ōm
zài shàngmian 在上面 ka-rē-ya
zăo aj
zhāijiè 斋戒 ŋæ
zhàn aŋul
zhàngfū 丈夫 a
zhéduàn 折断 wa
zhègè 这个
zhème 这么 ja-dē
zhēngchăo 争吵 kwa-rul
zhèngquè de 正确的 thēk
zhēnxiàng 真相 bōn-do
zhĭ no
zhī ni
zhídào … wéizhĭ 直到…为止 thēl
zhĭjiă 指甲 o-ña-la
zhìliàng 质量 mas-sa
zhìzào 制造 ma
zhīzhū 蜘蛛 kad
zhòng de 重的
zhŏngliú 肿瘤 ag-boe
zhōngxīn 中心 thov
zhŏngzĭ 种子 ō-se
zìjĭ de 自己的 ras
zōngjiào 宗教 dam-ma
zŭfù 祖父 ba-bō
zuì æt-sha
zuĭchún 嘴唇 dok
zuò tōn
zuótiān 昨天 yam
zuòwéi 作为 co
www.000webhost.com